Mestský kultúrno-športový a voľnočasový areál Nová Baňa

Aktuálny stav

  • 2022-01-24 - Začaté Verejné obstarávanie na dodávateľa projektovej dokumentácie Link na VO
Mestský kultúrno-športový a voľnočasový areál Nová Baňa - vizualizácia
autor: Mesto Nová Baňa, zdroj: Mesto Nová Baňa

Projekt kultúrno-športového a voľnočasového areálu prinesie pre občanov a návštevníkov Novej Bane a širokého okolia, moderný areál pre športové a kultúrne vyžitie.

Prvá etapa projektu prinesie multišportovú halu pre basketbal, volejbal, minifutbal, tennis, bedminton, hádzanú, futbal, futsal, tanečné športy, karate a iné. Koncepcia haly bude postavená aj pre organizáciu kultúrnych a spoločenských aktivít. Predpokladané rozmery MŠH sa budú pohybovať v rozpätí 54 až 60m x 30až 36m, výška 15,5m. Jedná sa o 2 - 3 podlažnú budovu s kapacitou hľadiska pre 200 až 300 osôb. V rámci haly budú riešené nielen priestory (zázemie) pre halové športy ale aj šatňové a sociálno-hygienické priestory pre ostatné športy, bufet (reštauráciu) a priestory zázemia pre bazénovú časť.

Druhá etapa projektu prinesie rekonštrukciu existujúcich vonkajších bazénov.

Podľa finančných možností sa v ďalších etapách počíta s revitalizáciou priestorov za tribúnou futbalového šatdióna, kde je možné dobudovať ďalšie tréningové a veľnočasové plochy, ktoré budú pridanou hodnotou aj pre bazénovú časť.

Súčasťou projektu je aj dobudovanie parkovísk, výstavba mostu a vytvorenie nových priestorov pre komerčných partnerov. (bowling, šípky, kolky, reštaurácia, ubytovanie)

Projekt je súčasťou koncepcie rozvoja športu v Novej Bani, celý dokument tu https://www.novabana.sk/storage/app/media/uploaded-files/Kr-sportu_2021-2024.pdf

Vyjadrenie primátora mesta k financovaniu tohto projektu

Z návrhu uznesenia ku MKŠaVA, ktorý bol zaslaný koncom minulého týždňa členom Finančnej komisie vyplýva, že celý projekt bol schválený uznesením 80/2021 na MsZ 23.6.2021 v bode d) ako financovanie spoluúčasti z úverových zdrojov. PD je oprávnený náklad a v r. 2022 budeme potrebovať pri sume preklenovacieho úveru na 5 rokov 3333 EUR x 8 mes. = 26 664 EUR.

Ku výstavbe haly budem vychádzať z údajov uvedených na stránke haly novabana.online podľa, ktorých mi vychádza, že spolu potrebujeme 196 800 + 2 406 000 = 2 602 800 EUR v čom je zahrnuté všetko spolu, vrátane kúpaliska. Od tejto sumy odpočítame 1 560 000 za halu a 120 000 za PD a ostane nám 922 800 EUR. Zo sumy 1 560 000 + 120 000 = 1 680 000 EUR nám 60% poskytne Fond na podporu športu t.j. 1 008 000 EUR. Ostáva nám teda 672 000 EUR čo je 40% z haly a z PD. Súčet teda bude 922 800 (v čom je aj kúpalisko) + 672 000 (zvyšok z haly a z PD) = 1 594 800 EUR na čo budeme čerpať finálny úver. Pri splatnosti 15 r. predstavuje splátka 106 320 EUR / rok. Odhadujem, že na meste ostane povinnosť dotovať chod haly a kúpaliska cca 40 000 EUR / rok.

Ak si kladieme otázku kedy sa nám táto naša investícia cca 1,6 mil. EUR do tohto komplexu vráti odpoveď je, že nikdy.

Budeme vedieť z prevádzky pokryť prevádzkové náklady a náklady na budúce opravy a údržbu?

To musí byť náš cieľ, avšak nebude to možné v prvých rokoch prevádzky, výhľadove verím, že to dosiahneme. Suma sumárum potrebujeme na 15 r. od r. 2023 cca 106 320 + 40 000 = cca 150 tis. EUR ročne a potom by to už nemalo vyžadovať zdroje z mesta a mohlo by to slúžiť obyvateľom k ich spokojnosti.

Na Bannery Rozvoj mesta na novabana.sk sú uvedené prehľady investícií z vlastných zdrojov za r. 2019, 2020 a 2021, ktoré boli v priemere 1 mil. EUR / rok. Myslím si, že tento trend zachováme a ak z tohto objemu budeme musieť usporiť cca 15% t.j. 150 tis EUR ročne na splátky úveru a na dotáciu na prevádzku MKŠaVA vrátane kúpaliska, stále máme na rozvoj cca 850 tis. EUR ročne. Toto však platí iba pri podmienke, že na MsÚ aj mestských organizáciách nebude prezamestnanosť, tak ako tomu bolo v minulosti a nikoho nenapadne šafáriť pri VO!✌👍🙂

Originál tu: https://www.facebook.com/groups/novabana/posts/10158396904602551/?comment_id=10158397793627551

*obrázky sú ilustračné k zvolenému typu stavby

Časová os projektu Mestský kultúrno-športový a voľnočasový areál

2020-03 - začiatok prác na projekte
2021-03-16 - článok k stavu príprav projektu https://myziar.sme.sk/c/22618421/v-meste-nova-bana-vznikne-multifunkcne-sportovisko-foto.html
2021-06-23 - Schválenie zámeru výstavby
Videozáznam zo zastupiteľstva https://youtu.be/MrUJORpIFs0?t=7127
2021-07 - vznik pracovnej skupiny
2021-09-02 - Rokovanie na finančnej komisii, predstavenie projektu a financovania (Za 4, Proti 0, Zdržali sa 0)
Videozáznam zo zastupiteľstva https://youtu.be/ihLjCHsbK1I?t=11572
2021-09-09 - Stretnutie s poslancami, predstavenie projektu a financovania
2021-09-22 - Schválenie čerpania 50 000€ na prípravné práce k projektovej dokumentácii
2021-10-13 - Objednávka geoprieskumu NOBAGEOS (dodanie do 2021-10-20, 4 920€ bez DPH)
2022-01-00 - Príprava podkladov pre Verejné obstarávanie projektovej dokumentácie, ukončenie geodetického zamerania a geoprieskumu.
2022-01-24 - Začaté Verejné obstarávanie na dodávateľa projektovej dokumentácie Link na VO

Pracovná skupina

Ing. Lucia Beťková - management aktivít mesta Nová Baňa, betkova@novabana.sk
Ing. Karol Tužinský - Odborné a technické náležitosti, karol.tuzinsky@knaufinsulation.com
Ing. Ján Letko - Komunikácia na verejnosť a štátne organizácie, jan.letko@ltk.solutions

poprípade použite na komunikáciu všeobecný formulár v lavo dole ikona "obálky".

Rozpočet projektu


autor: Mesto Nová Baňa, zdroj: Mesto Nová Baňa

*predpokladaný informatívny rozpočet nákladov

Sportnet online